پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پیام تسلیت معاون امور جنگل به مناسبت درگذشت دکتر مروی مهاجر
بازدید : 117 15 مهر 1398 ساعت 8:16 شماره :64900

پیام تسلیت معاون امور جنگل به مناسبت درگذشت دکتر مروی مهاجر

بازگشت همه بسوی اوست

از ﺷﻤﺎر دو ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻢ                           وز ﺷﻤﺎر ﺧﺮد ﻫﺰاران ﺑﯿﺶ

 

ﺿﺎﯾﻌﻪ رﺣﻠﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺨﺘﮑﻮش واﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ،ﺷﺎدروان ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺮوي ﻣﻬﺎﺟر،اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺎﺗﻤﯽ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻓﺮو ﺑﺮد.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ، ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺿﺎﯾﻌﻪ اي ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺮوي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ازﻋﻤر گراﻧﺒﻬﺎي ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و اﺧﻼص ﺻﺮف ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎري ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، تفکر نوآور ویافتن راه ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﺷﻮار،دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.او ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ، ﻟﯿﮑﻦ راه ﻣﻘﺼﻮدش ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ. ﻣﺎﺗﻢ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ را دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎي آن ﻋﺰﯾﺰ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺗﻤﺎم ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮرجنگل ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﻫﻤﺪردي ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻧﻘﺪراﯾﺸﺎن، ﺳﻮﮔﻤﻨﺪاﻧﻪ درﮔﺬﺷﺖآن اﺳﺘﺎدارﺟﻤﻨﺪراﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ، تحقیقاتی واجرایی منابع طبیعی ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻢ ﻃﺮازوﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن، ﻋﻠﻮ درﺟﺎت آن ﻋﺰﯾﺰ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ او اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ، او را در ﺟﻮار ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎش و ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن و ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎﻫﺖ ﻣﺤﺸﻮرش ﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦِ ﭘﺎداش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯽ

ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺟﻨﮕﻞ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ـ مهر ماه یکهزاروسیصدونودوهشت

  
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :