پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اثر شرایط اکولوژیکی روی جوانه زنی بذرزربین در جنگل های هیرکانی
بازدید : 518 8 تير 1399 ساعت 11:23 شماره :74281

اثر شرایط اکولوژیکی روی جوانه زنی بذرزربین در جنگل های هیرکانی

اثر شرایط اکولوژیکی روی جوانه زنی بذر زربین در جنگلهای هیرکانی
فدرا میرصالح گیلانی1 ، علی رضا اسلامی1 ، بهرام ناصری2 ، فاطمه بدر3


1- گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- مرکز بذر جنگلی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، تهران، ایران
3- گروه منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

تاریخ دریافت : 23/5/98 تاریخ پذیرش : 11/10/98

چکیده
سرو زربین یکی از گونه های سوزنی برگ بومی جنگل های هیرکانی است که در عرصه هایی ویژه با شرایط اقلیمی مدیتران های رویش دارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر تیمارهای دور آبیاری، منشا بذر، نوع بستر و زمان کاشت روی جوانه زنی بذر این گونه در نهالستان پیلمبرا واقع در غرب استان گیلان انجام شد. بذرها از سه منشا مختلف در غرب (رودبار)، میانه (حسن آباد چالوس) و شرق (علی آباد) جنگل های هیرکانی تهیه و تحت تاثیر تیمارهای مختلف زمان کاشت (بهمن و اسفند)، نوع بستر کاشت (شامل ترکیب های مختلف خاک، کود حیوانی و ماسه) و دور آبیاری (هر روز، هر سه روز و هر پنج روز یکبار) بر اساس طرح بلوک کاملا تصادفی کاشته شدند. نتایج نشان داد، بیشینه جوانه زنی بذر و رشد نهال در بذرهای با منشا حسن آباد و علی آباد که در اسفند ماه در ترکیب خاک و کود حیوانی کاشته شده بودند و هر روز بیاری می شدند، اتفاق افتاد. بر اساس نتایج تحقیق، تولید نهال موفق سرو زربین تا اندازه زیادی به منشا بذر و زمان کاشت بستگی دارد.

زندگی نامه

زنده یاد فدرا میر صالح گیلانی فرزند مهندس کمال میر صالح گیلانی و فاطمه اصغرنیا در تاریخ 12 مرداد 1354 در شهر همدان محل خدمت پدر مرحومشان، دیده به جهان گشود . پس از بازگشت به رشت مقاطع ابتدایی تا دبیرستان را در این شهر در حالی طی نمود که همواره از دانش آموزان نمونه و برتر بود. در سال 1373 در رشته مهندسی علوم باغبانی در دانشگاه گیلان پذیرفته شد و در سال 1382 در اداره کل منابع طبیعی گیلان شروع به فعالیت نمود. در سال 1393 با وجود تمام مشکلات و مبارزه سرسختانه با بیماری سرطان موفق به ورود به مقطع کارشناسی ارشد کشاورزی و علوم باغبانی شد و در سال 1395 موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی و علوم باغیانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی گردید.

پایان نامه ایشان با عنوان" تاثیر دور آبیاری، مبدأ بذر، بستر و تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر گونه زربین" با راهنمایی آقایان دکتر اسلامی و دکتر ناصری با موفقیت دفاع گردید. مهندس فدرا میر صالح گیلانی با وجود مبارزه ای سخت با بیماری سرطان همواره با نشاط و تلاشی مثال زدنی عاشق زندگی و پیشرفت های تحصیلی بود. اما شدت بیماری مانع از ادامه تحصیل ایشان در مقطع دکترا گردید. مقاله مستخرج حاصل از پایان نامه مهندس فدرا میر صالح گیلانی تحت عنوان : " Effects of ecological condition on seed germination of horizontal cypress in Hyrcanian forests " به کوشش اساتید ایشان آقایان دکتر اسلامی و دکتر ناصری در حالی در مجله علمی پژوهشی کاسپین دانشگاه گیلان تایید و مجوز چاپ گرفت که دو بهار از آسمانی شدن این انسان پرتلاش و شریف می گذرد.

روحش شاد و یاد و خاطرات سبزش گرامی باد .

لینک آدرس مقاله : https://cjes.guilan.ac.ir/article_4072.html

 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :