پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - حضور معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت ومنابع در ساختمان شماره ۲
بازدید : 25 14 دی 1399 ساعت 8:59 شماره :80548

حضور معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت ومنابع در ساختمان شماره ۲
 

حضور معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع در ساختمان شماره ۲

دکتر بازدار در جلسه شورای اداری ساختمان شماره ۲ حضور یافتند. این جلسه که به جهت بررسی مسائل موجود درساختمان شماره ۲ برگزار گردید.

دراین نشست دکتر بازدار را آقایان مهندس جعفری مدیرکل اموراداری ، محمدی مدیرکل دفتربرنامه ریزی وخانم مهرگان مدیرکل امور مالی همراهی می کردند.

دکتر نورمحمدی جانشین معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت ومنابع در ساختمان شماره ۲ با ارائه پاور پوینت به صورت مبسوط به طرح مسائل وچالش های موجود در ساختمان شماره ۲ پرداختند.

دکتر نورمحمدی ضمن اشاره به بازنشستگی نیروهای کارشناسی در سال جاری و سال آینده ،بحث نیروی انسانی را مهمترین چالش پیش روساختمان شماره ۲ دانسته و چاره اندیشی دررابطه را خواستار شدند