پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - سخن معاون امورجنگل
سخن معاون امورجنگل
 

نا کامی ها و امید به کامیابی درجامع نگری مدیریت جنگل های شمال

 

مردم باید بدانند بنگاه جنگلبانی در سال 1334 جنگل های شمال را طی قراردادی با یک شرکت امریکایی از طریق عکسبرداری هوایی مساحی کرد و مساحت جنگل ها را  2.088.559 هکتار اعلام کرد. مردم باید بدانند جنگل ها در سال 1341 ملی شد یعنی 7 سال پس از عکسبرداری اولیه و پس از ملی شدن جنگل ها ابزار قانونی مناسب برای چگونه ملی کردن نبود. تا اینکه آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن در تاریخ  1342.6.6تصویب گردید.

مردم باید بدانند به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی تشخیص ملی بودن یک عرصه تحت عنوان جنگل یا مرتع یا بیشه یا اراضی جنگلی فقط در عهده جنگلدار بود و این نقیصه تا سال 1346 یعنی تا تاریخ تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ادامه داشت و سطح کمی ملی شد و مردم باید بدانند هنوز بخش های از کشور فاقد سابقه ملی کردن است ورای و سند ندارد.

مردم باید بدانند که دوره دوم عکسبرداری و پایش در سال 1346 همزمان با تصویب قانون ملی شدن مساحت جنگل های شمال 1989458 هکتار اعلام شده است. بنابراین بخشی از کاهش مساحت جنگل ها مربوط به قبل از تشکیلات سازمان جنگل ها و مراتع بوده است و اساساً اگر در مفهوم چه سطحی تحویل گرفته اند و چه سطحی را باید تحویل دهند بحث شود، کاهش مساحت جنگل های شمال کشور 49964 هکتار یعنی حدود 2.5% است.

این حق مردم است که بدانند کارنامه 40  ساله حفاظت و نظارت از جنگل های تحت اجرای طرح جنگلداری  خیلی روشن تر و شفاف تر است و تا حد متر دقت دارد و گاهی در برخی از طرح ها در تجدید نظر اول و دوم و سوم و چهارم   یک متر کاهش نیافته است و حتی توسعه یافته است.

 حق مردم است بدانند جنگل های قرارگرفته در مناطق چهارگانه حفاظت شده پارک ملی و... در شمال کشور با پس رفت کیفی درجه آمیختگی از دست دادن گونه های مرغوب کاهش تاچ پوشش کاهش تراکم - پیر شدن عناصر و عدم امکان استقرارتجدیدحیات مخصوصاً از گونه های با ارزش اقتصادی و اندمیک  مواجه هستند مردم باید تمامی پارامترهای قابل اندازه گیری کمی و کیفی را بشناسند و از نتیجه پایش های دوره ای و  نسبت شاخص ها پیشرفت و یا پسرفت را را دریافت کنند.

 

چاپ | ارسال به ديگران  |