پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مجوز واردات وصادرات چوب
مجوز واردات وصادرات چوب
شناسنامه فرآیند
نوع : استعلام مجوز
فعالیت مربوطه: صادرات چوب فرآوری ونیمه فرآوری شده
دستگاه: سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور
واحد های زیر مجموعه درگیر: اداره کل منابع طبیعی استان - دفترامور بهره برداری جنگل ومرتع - دفتر برنامه ریزی وبودجه - سازمان توسعه وتجارت وزارت بازرگانی – گمرک
مبانی قانونی: قانون ماده 5 حفاظت از منابع طبیعی   (1346)
 
مدارک لازم: مجوز دفتر امور بهره برداری جنگل ومرتع
شیوه صدور (مراحل):
1-     درخواست متقاضی ( از دفتر بهره برداری باشد وبا هم از اداره کل)
2-     نامه اداره کل منابع طبیعی استان محل رویش چوب (چوب آلات باغی وهیزمی)
3-     تکمیل فرم استعلام و وضعیت صادرات چوب ( پیرودستور العمل سیاست های شماره         ریاست محترم سازمان)
4-     بررسی فرم پر شده توسط کارشناس دفتر بهره برداری احیاناً بازدید مجدد.
5-     نامه دفتر برنامه ریزی وبودجه جهت اعلام موافقت یا عدم موافقت
6-      موافقت نامه سازمان توسعه تجارت مقررات    توسط دفتر برنامه ریزی وبودجه
      7- نامه دفتر توسعه تجارت به گمرک خروجی چوب
 
 
مدت اعتبار: 1 ماه 
شرایط تمدید: درخواست مجدد وبررسی مجدد موضوع
شرایط لغو: عدم صحت موضوع وضعیت موجود
 
نمودار فرآیند
 
 


ارائه تقاضای متقاضی به اداره کل استان یا دفتر امور بهره برداری
 
 
 


موافقت یا عدم موافقت به دفتر برنامه ریزی وبودجه (در صورت موافقت)
 
 
 


دفتر برنامه ریزی وبودجه به سازمان توسعه وتجارت
 
 
گمرک خروجی استان
 
 
 
 
 
 
شناسنامه فرآیند
نوع :  مجوز واردات
فعالیت مربوطه:  واردات چوب آلات
دستگاه: سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور
واحد های زیر مجموعه درگیر: گمرک (حذف تعرفه گمرک ماده 148 قانون برنامه پنجم )
مبانی قانونی : ماده 148 ق ب پنجم توسعه – حذف تعرفه گمرگی
 
مدارک لازم: 
شیوه صدور (مراحل):
 
 
 
 
 
 
مدت اعتبار:
شرایط تمدید:
شرایط لغو:
چاپ | ارسال به ديگران  |