پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صدور گواهی قطع
صدور گواهی قطع
شناسنامه فرآیند
نوع :
فعالیت مربوطه:  صدور گواهی قطع
دستگاه: سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور
واحد های زیر مجموعه درگیر: اداره کل منابع طبیعی استان – 2 – اداره منابع طبیعی شهرستان   3- ناظر طرح جنگلداری       4- مجری طرح
مبانی قانونی:  
 
مدارک لازم: 1- پروانه قطع      2- کارت مهارت اره موتورچی
 
شیوه صدور (مراحل):
1- با دریافت پروانه قطع ، مجری نسبت به قطع درخت اقدام
 2- پس از پایان قطع وتطبیق درختان نشانه گذاری شده و درختان مقطوعه مجری طرح درخواست گواهی پایان قطع درختان در حیطه پروانه قطع از نا ظر طرح می نماید.
3- ناظر طرح بازدید ومبادرت به صورتجلسه می نماید.
- ارسال نامه و صورتجلسه به اداره کل
- بازدید کارشناس بهره برداری اداره کل یا شهرستان
صدور وگواهی پایان قطع       
 
مدت اعتبار:  دائمی بوده وفقط برای همان پروانه ویکبار صادر خواهد شد.
شرایط تمدید: گواهی قطع یکبار ودائمی بود وپس از پایان یافتن قطع بطور کامل صادر وقابل تجدید نیست 
شرایط لغو:  گواهی قطع بدلائلی به تأخیر خواهد افتاد اما لغو نمیشود.
 
-      داشتن مجوز یا پروانه قطع توسط مجری
 
-      انتخاب نجاران آموزش دیده ودارای کارت مهارت قطع وتبدیل
 
-      شروع به عملیات قطع در مهلت مقرر در بخشنامه لغایت 20 اسفند ماه هر سال
 
-       اعلام پایان قطع درختان توسط مجری به ناظر طرح
 
-      بازدید ناظر وتطبیق کلیه درختان مقطوعه با درختان نشانه گذاری شده
 
-      ارسال صورتجلسه بازدید وروند کار به اداره کل
 
-      بازدید کارشناس بهره برداری اداره کل یا شهرستان
 
-      صدور گواهی قطع
چاپ | ارسال به ديگران  |