پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گواهی پاکی عرصه
گواهی پاکی عرصه
شناسنامه فرآیند
نوع :
فعالیت مربوطه:  گواهی  پاکی عرصه
دستگاه: سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور
واحد های زیر مجموعه درگیر: اداره کل منابع طبیعی استان – 2 – اداره منابع طبیعی شهرستان   3- ناظر طرح جنگلداری       4- مجری طرح
مبانی قانونی:  
 
مدارک لازم: 1- پروانه قطع      2- گواهی قطع        3- صورتمجلس تجدید حجم    4- صورتمجلس استحصال
 
شیوه صدور (مراحل):
پس از قطع درختان وصدور گواهیقطع ، مجری نسبت به خروج درختان طی هر مرحله وبا تکنینکهای مختلف خروج چوب ، چوب آلات را از عرصه خارج می نماید. سپس با رعایت مهلت مقرر در خروج چوب آلات باید خارج گردند . پس ار خروج کامل بازدید ناظر وکارشناس بهره برداری نسبت به صدورگواهی پاکی عرصه بمنظور آماده سازی عرصه برای سایر فعالیتها اقدام میگردد.
 
مدت اعتبار:  دائمی بوده وفقط برای یکبارو برای یک پارسل یا سری صادر خواهد شد.
شرایط تمدید: دائمی بوده وتمدید برای آن بی معنی است. 
شرایط لغو:  ممکن است به دلائلی به تأخیر بیفتد اما لغو نمیشود.
 
درختان قطع میشوند
 
گواهی درختان صادر میشود
 
مجری نسبت به تجدید حجم واستحصال وخروج آن اقدام می نماید.
 
کلیه درختان با تکنیکهای مختلف بهره برداری از عرصه خارج میشود
 
 با پایان یافتن خروج کلیه درختان از عرصه ، مجری از ناظر طرح تقاضای گواهی پاکی
 می نماید.(این بدان معنی است که گواهی شود تا عرصه عاری ازهر گونه درخت بریده شده بوده وآماده عملیات دیگر وبعدی می باشد.)
 
ناظر با بازدید وتطبیق تجدید حجم ، استحصال ودرختان مقطوعه نسبت به تأیید وتنظیم صورتجلسه اقدام می نماید.
 
ارسال صورتجلسه به اداره کل
 
بازدید کارشناس بهره برداری اداره کل یا اداره شهرستان از محل
 
صدور گواهی پاکی عرصه از هرگونه درخت مقطوعه ویا چوب آلات صنعتی وهیزمی.
چاپ | ارسال به ديگران  |