پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - موقعیت مکانی
موقعیت مکانی
موقعیت مکانی :
این مرکز در   استان مازندران-کیلومتر 10 جاده آمل به محمودآباد، ( کلوده ) به مساحت کلی 160 هکتار واقع گردیده است.
امکانات موجود در آن شامل دو بخش اداری وعرصه جنگلی می باشد.
 
الف : بخش اداری به مساحت 10 هکتار که شامل  ساختمان و تاسیسات به شرح زیرمی باشد :
* 400 متر مربع ساختمان آماده سازی و استحصال بذر
* 270 مترمکعب سردخانه چهار واحدی     
* 600 مترمربع ساختمان ادارای و آزمایشگاه بذر
* 360 مترمربع انبار
 ب: عرصه جنگلی به مساحت 60 هکتار صنوبرکاری، 55 هکتار توسکا،  16 هکتار تاکسودیم،   19 هکتار دیوار سبز و جاده .
 
ـ اراضی تحت اختیار مرکز بذر جنگلی خزر وکاربردهای آن :
 
صنوبر                     62   هکتار
توسکا                          55    هکتار
تاکسودیوم                   17  هکتار   
دیوار سبز و جاده ها      20   هکتار
اداری                          10   هکتار
جمع کل                    164   هکتار
چاپ | ارسال به ديگران  |