پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ضرورت وجود مرکز بذر
ضرورت وجود مرکز بذر
ضرورت وجود مرکز بذر
* افزایش میزان تولید بذر در داخل کشور و قطع واردات آن
 *کاهش صدمات جانی با بهره گیری از روش های ایمنی جمع آوری بذر
* افزایش عملکرد کیفی و کمی جنگلکاری ها با جمع آوری بذر از درختان مطلوب
 *کاهش هزینه های جمع آوری بذر با جمع آوری بذر مازاد بر نیاز در سال های بذردهی خوب و نگهداری *آنها درشرایط مطلوب سردخانه ای برای توزیع در سالیان بعد
* افزایش بازدهی تولید نهال با استفاده از نتایج تعیین خصوصیات فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر و تیمار های قبل از جوانه زنی در آزمایشگاه بذر                   
* افزایش دوره نگهداری بذر مازاد بر نیاز با حداقل کاهش قوه نامیه
* مطابقت نحوه تهیه و تولید بذر با اصول و ضوابط کار علمی و بین المللی
* اشتغال زایی در بخش جمع آوری بذر با آموزش افراد علاقه مند     
 
 
 
اهداف تاسیس مرکز بذر جنگلی خزر بر اساس سند پروژه مشترک :
 
* برقراری سیستم کنترل کیفیت و گواهی بذر (آزمایشگاه بذر) به منظوراصلاح وضعیت اقتصادی و کارآیی نهالستان ها
* پی ریزی برنامه تهیه بذر جنگلی در سطح ملی و استفاده از وسایل ایمنی
     جمع آوری بذر جنگلی
* معرفی سیستم مناسب طبقه بندی، ثبت و مدیریت منابع بذر در ناحیه خزری
* کمک به سازمان در جهت فرموله کردن برنامه بلند مدت اصلاح درختان جنگلی برای گونه های با اولویت شامل:
 
پهن برگ
سوزنی برگ
راش ، بلوط بلند مازو، افرا( پلت) توسکا، ون ، نمدار
زربین ، کاج بروسیا، کاج تهران، نوئل
چاپ | ارسال به ديگران  |